AktuelltRSS

2021-10-27
Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över regeringens förslag till hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt.
2021-10-12
Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.
2021-09-29
Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter, lotsavgifter respektive isbrytning på beställning på remiss.
2021-09-20
I dag överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2022. Näringslivets Transportråd saknar alltjämt de viktigaste åtgärderna som behövs för att på riktigt vässa transportsystemet och stärka svensk industris och handels konkurrenskraft. Det behövs långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur och förnyelse av statlig isbrytarflotta.
2021-09-15
Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över EU Kommissionens förslag till ändring av direktiv om EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS.
2021-09-14
Näringslivets Transportråd (NTR) har skickat ett brev till Trafikverket med inspel till arbetet med en ny nationell plan 2022-2033.
2021-09-06
Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Utfasningsutredningens betänkande.
2021-09-02
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets Transportråd, till en av ledamöterna i Nationella godstransportrådet. Rådet leds av infrastrukturministern och består av 17 ledamöter samt ordförande.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm