2021-10-27

Förslag till genomförande av EU:s mobilitetspaket i svensk lagstiftningRSS

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över regeringens förslag till hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt.

NTR framför bland annat följande i sitt yttrande:

  • NTR delar den grundläggande utgångspunkten för mobilitetspaketet om transporternas stora betydelse för medborgare, näringsliv och samhälle och vikten av hållbara transporter.
     
  • Enligt NTR är det viktigt att bevaka hur de svenska godstransportköparnas konkurrenskraft påverkas av förändringarna liksom hur kompetensförsörjningen inom transportsektorn utvecklas.
     
  • NTR är positiva till åtgärder som bidrar till sund konkurrens och bra villkor inom åkerinäringen. De nya reglerna bör vara enkla att förstå och lätta att följa. Det är samtidigt viktigt att myndighetstillsyn får mer resurser. Dessutom ska påföljderna vid överträdelser vara avskräckande. Reglerna ska dock inte utformas i protektionistisk anda utan fortfarande möjliggöra sund konkurrens mellan olika aktörer på den europeiska marknaden.


Läs hela yttrandet här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm