2017-10-16

Plan för transportsystemet 2018-2029RSS

Näringslivets Transportråd har lämnat sitt remissyttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018--2029

Näringslivets Transportråd föreslår bl a

► Starkare fokus behövs på gods och näringslivets transporter. Samordna arbetet med nationell infrastrukturplan 2018--2029 och regeringens godsstrategi

 ► Nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna bör åtföljas av en gemensam transportplan och ett ökat samarbete mellan regeringarna 

 ► Väl fungerande transporter har stor betydelse för hela Sverige. Underhåll och investeringar i befintlig infrastruktur måste gå före

 ► Viktigt med tempo och verkställighet i genomförandet

 ► Bra att resurser i planförslaget avsätts för näringslivsåtgärder på järnväg. Dock bör nivån räknas upp

 ► Kostsamma nya stambanor/höghastighetsbanor får inte innebära att drift- och underhåll av befintlig infrastruktur åsidosätts

 ► Använd befintlig infrastruktur bättre. Effektiva och hållbara transporter bidrar till att uppnå klimat- och miljömål. Underlätta horisontella samarbeten

 ► Fokusera på innovationsplattformar, innovationsupphandlingar, testbäddar och demonstrationer. Mer utvecklingsfokus - mindre forskning jämfört med nuläget

 ► Trafikverkets förslag rörande gods och näringslivets transporter kan förbättras

 ► Koordinera skatter och avgifter bättre

 ► Senarelägg införandet av ERTMS tills en koordinerad tidsplan för införandet finns med andra länder. ERTMS föreslås granskas av expertgruppen för digitala investeringar

 ► Säkerställ rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter

 ► Trafikverkets skrivningar om strategiska utpekanden av hamnar behöver förtydligas

 ► Komplett dubbelspår på sikt på Malmbanan för successivt ökad kapacitet och högre axellast och farledsfördjupning i Göteborgs Hamn bör utredas vidare med särskild prioritet

Heia yttrandet finns här 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm