2020-09-30

Nytt projekt möjliggör effektivare anlöp och minskade kostnader för sjöfartenRSS

Flera av Sjöfartssveriges branschorganisationer och Sjöfartsverket startar ett gemensamt innovationsprogram. Programmet syftar till att genomföra digitala satsningar för smartare och mer effektiva anlöp.
Från vänster: Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart; Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd; Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar; Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Katarina Norén, GD Sjöfartsverket.
Programmet styrs gemensamt av branschorganisationerna och Sjöfartsverket

 

 

 

 

 

Med ny teknik ska hamnar och fartyg kunna prata med varandra och dela information; bland annat för att fartyg ska kunna anpassa sin fart för att komma i rätt tid till hamnen. På så sätt kan både fartygens utsläpp och kostnader minska och samtidigt får samhället stora vinster i form av minskade utsläpp. Inom ramen för programmet genomförs även projekt som ska utveckla navigationsstöd från land, s.k. fjärrlotsning. I det nystartade projektet ”Digitalt anlöp” kommer Sjöfartsverket att arbeta med frågorna fram till 2027. Näringslivets Transportråd medverkar i projektet tillsammans med sjöfartens branschorganisationer.

”Sveriges fartygsagenter har alltid haft som huvuduppgift att göra anlöpet så effektivt som möjligt för de, ofta utländska, rederier som besöker de svenska hamnarna”, säger Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening. ”Med den här satsningen krokar vi arm med svenska rederier, hamnar, myndigheter och lastägare för att effektivisera anlöpet och göra sjöfarten ännu mera sömlös. Bort med onödiga hinder; nu ska vi alla arbeta tillsammans för att effektivisera sjöfarten! En ökad digitalisering blir det främsta verktyget”, menar Berit Blomqvist.

”Vi vet att en högre effektivitet stärker sjöfartens konkurrenskraft men ser också andra aspekter som varuägarna efterfrågar: ökad tillförlitlighet, ökad förutsägbarhet och ökad flexibilitet”, kompletterar Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd.

Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar framhåller att: ” 85-90% av all varutransport till och från Sverige sker genom de svenska hamnarna. Genom informationsdelning i realtid inför anlöp ser vi väsentliga effektiviseringsmöjligheter genom att hamnarnas verksamheter bättre anpassas till fartygens ankomster och avgångar. Detta ger också effektiviseringsmöjligheter i fler leda som landtransporten och för varuägaren. Sammantaget ser vi betydande miljö- samt arbetsmiljövinster.”

”Ambitionen med programmet från vår sida är att, med utgångspunkt i tidigare framtagen kunskap inom området, göra anlöpet mer effektivt, sett till såväl utsläppsreduktioner som tids- och kostnadsparametrar. Svensk Sjöfart har en vision om noll utsläpp till luft och vatten år 2050 och för att uppnå detta krävs det att vi använder ny teknik och digitaliseringens möjligheter på bästa sätt”, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart.

”Att skapa smarta lösningar som baseras på en gemensam digital infrastruktur för myndighetsrapportering och affärsprocesser stärker sjöfarten som transportalternativ. Det är angeläget för alla som är en del av transportkedjan där sjöfart ingår och kan bidra till att flytta gods från land till sjö. Styrkan sitter i att vi gör detta tillsammans”, avslutar Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm