2021-01-04

Trafikverkets inriktningsunderlagRSS

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037.

NTR tillstyrker några övergripande slutsatser i Trafikverkets inriktningsunderlag:

  • Nackdelarna och riskerna med en längre planperiod är större än fördelarna.
  • Det är mest effektivt att vårda befintlig infrastruktur genom systematiskt underhåll.
  • Utrymme för en effektivare framdrift frigörs när nya stambanor finansieras utanför nationell plan.

NTR:s övriga synpunkter på inriktningsunderlaget för 2022—2033/2037 är angivna under rubrikerna nedan:

  • Det behövs tydligare fokus på effektivisering för att nå klimatmålet utan att äventyra näringslivets konkurrenskraft.
  • Elektrifiering av transportsektorn och elförsörjning måste hänga ihop bättre.
  • Finansiering av nya isbrytare och drift av isbrytare måste med i nationella planen.
  • Det internationella perspektivet måste få större utrymme i nationella planen, bland annat genom fokus på korridorer, noder och flöden.
  • Behåll och utveckla näringslivspotten för järnväg.
  • Bättre infrastrukturplanering utifrån ett godsperspektiv.

Läs hela remissvaret här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm