2018-11-20

Transportstyrelsens avgifter 2019RSS

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Transportstyrelsens förslag till förändringar av avgifter 2019.

Näringslivets Transportråd avstyrker föreslagna avgiftshöjningar eftersom Transportstyrelsens avgifter redan är för höga. Risken är uppenbar att avgiftshöjningar förs vidare i olika led och täcks upp med prishöjningar gentemot slutkunderna d.v.s. transportköpare. Hela yttrandet finns här.

Näringslivets Transportråd är förvånad över Transportstyrelsens hantering av förslaget och ställer sig frågande till såväl hanteringen som varför remisstiden är så kort? 

Transportstyrelsen föreslår för tillsyn av tjänsteleverantörer liksom för ansökan om undantag en ny löpande avgift med en timtaxa på 1 400 kr. Hur Transportstyrelsen kommit fram till nivån på den nya löpande avgiften med 1 400 kr per timme redovisas inte. Utifrån vår erfarenhet från Transportstyrelsens tidigare avgiftsremisser uppfattar vi den valda nivån 1 400 kr per timme som en schablon inom Transportstyrelsen för en rad olika timbaserade avgifter. 

Näringslivets Transportråd föreslår att ett moratorium införs på höjda avgifter inom Transportstyrelsen i avvaktan på att en tillträdande regering tar ställning till Trafikanalys slutredovisning av regeringsuppdraget om att ta fram ett kunskapsunderlag om skatter och avgifter inom transportområdet (N2017/04373/TS).

Näringslivets Transportråd noterar att Trafikanalys i den nyligen lämnade slutrapporten är kritisk mot Transportstyrelsens avgiftspolicy. Svaga incitament till kostnadsminimering föreligger och Trafikanalys lyfter behovet av fördjupade studier. Näringslivets Transportråd delar denna uppfattning. I slutrapporten från Trafikanalys anges att: ”Den timtaxa som Transportstyrelsen tar ut har i en enkel jämförelse visat sig vara högre än genomsnittlig timkostnad i myndigheter av motsvarande storlek”. 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm