Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar

REMISSYTTRANDE

2021-08-25

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria Otillåtna cabotagetransporter och beställaransvar.

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen i promemorian:

  • NTR tillstyrker regeringens förslag till ändring i förordningen.
  • NTR är positiva till åtgärder som bidrar till sund konkurrens inom åkerinäringen och vill verka för en laglig och samtidigt kostnadseffektiv transportmarknad.
  • NTR ser problem med cabotagetransporter men anser samtidigt att transportpolitiken behöver fokusera på att förenkla för varuägare och godstransporter för bibehållen konkurrenskraft.
  • NTR menar att det är viktigt att skilja mellan konkurrens och oskäliga villkor.
  • NTR påminner om vikten av öppen och lättillgänglig information om transportföretag för att transportköpare ska kunna ta beställaransvar.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm