Regelefterlevnad inom yrkestrafiken

REMISSYTTRANDE
2014-03-25

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har på remiss fått Transportstyrelsens rapport om Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag.

Näringslivets Transportråd välkomnar Transportstyrelsens förslag rörande cabotagetransporter och beställaransvar.

Näringslivets Transportråd anser att polis och övriga rättsvårdande myndigheter bör tillföras ökade resurser att kontrollera efterlevnaden av reglerna för yrkestrafik.

Remissvaret i sin helhet kan laddas ned.
 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm