Svavelhalt i marint bränsle

REMISSYTTRANDE
2014-06-17

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Transportstyrelsens delrapport om "Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle".

Ur innehållet 

-       Industrin och handeln är beroende av väl fungerande sjötransporter
-       Regelefterlevnad inom sjöfartssektorn måste kunna säkerställas
-       Effektiva samarbeten inom Östersjön och EU måste snarast utvecklas
-       Kompensationsåtgärder bör genomföras för att underlätta omställningen för näringslivet
-       Regeringen bör initiera en studie för att studera effekterna av svaveldirektivets implementering. 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm