Svavelhaltigt bränsle

REMISSYTTRANDE
2014-05-05

Till Miljödepartementet

Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna, Jernkontoret,  SveMin och IKEM har gemensamt yttrat sig över en promemoria om ändring av förordning om svavelhaltigt bränsle. 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm