Plan för metoder, modeller och verktyg

REMISSYTTRANDE

2015-12-14

Till Trafikverket

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Trafikverkets förslag till plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg. 

Näringslivets Transportråd anser att Trafikverkets remitterade plan bör ha ett tydligt fokus på att utveckla metoder och modeller för att spegla godsnyttor och samhällsekonomiska kostnader för gods på ett rättvisande sätt. Så är inte fallet i det nu remitterade materialet. Förslaget har karaktären av en samlad bruttolista där olika projekt anges med prioritet 1 eller 2 på olika sakområden. Se bifogad fil. 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm