Punktskattefrågor

REMISSYTTRANDE

2015-05-04

Till Finansdepartementet

Näringslivets Transportråd har tillsammans med Svenskt Näringsliv och TransportGruppen yttrat sig till Finansdepartementet över promemorian "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016” - en promemoria som bl.a. innehåller förslag till kraftiga skattehöjningar på drivmedel.

Man avstyrker i yttrandet förslaget om omräkning av skattesatserna på bränslen efter prisutveckling respektive reala inkomstökningar.

Hela yttrandet finns här.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm