Cabotageregler

REMISSYTTRANDE

2017-03-28

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar till Näringsdepartementet över en promemoria om förtydligande av ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter och påförande av sanktionsavgifter. Transoprtrådet tillstyrker förslagen. Yttrandet biläggs.

 

 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm