Kombinerade transporter

REMISSYTTRANDE

2017-11-23

Näringslivets Transportråd har lämnat preliminära synpunkter till Näringsdepartementet angående Europeiska unionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet (N2017/06817/MRT)

NTR är i huvudsak positiv till förslagen men vill betona att synpunkterna ännu är preliminära.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm