Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

REMISSYTTRANDE

2017-03-27

Näringslivets Transportråd har yttrat sig gemensamt med Jernkontoret och Skogsindustrierna till Näringsdepartementet över promemorian om dimensioner och vikter för vissa vägfordon. Yttrandet biläggs.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm