Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISSYTTRANDE

2017-04-19

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar till Miljö- och energidepartementet över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Se bifogad fil.

 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm