Transportstyrelsens avgifter

REMISSYTTRANDE

2017-05-23

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar över Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2017 och regeländringar under innevarande år. Se bifogad fil.

Transportrådet avstyrker samtliga förslag.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm