Transportstyrelsens avgifter 2018

REMISSYTTRANDE

2017-08-21

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över förslag till förändringar av föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet 2018. 

 * Det är positivt att Transportstyrelsen för 2018 föreslår sänkta avgifter på några områden då andra myndigheters avgifter på transporter har höjts under de senaste åren liksom Transportstyrelsens egna avgifter för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning för trafikslagen.

* Det finns en ryckighet i Transportstyrelsens avgifter som inte gagnar transportköpare. Näringslivet är starkt beroende av att de villkor som näringslivet arbetar under är stabila och förutsägbara. Det ligger dock i farans riktning att Transportstyrelsens avgifter för efterföljande år 2019 kommer att höjas till följd av implementeringen av EUs fjärde järnvägspaket som är kostnadsdrivande.

* Näringslivets Transportråd föreslår att Transportstyrelsens redovisar en långsiktig och med andra transportmyndigheter koordinerad avgiftsstrategi syftande till att skapa stabila och förutsägbara villkor för näringslivet. Vi föreslår att samtliga transportmyndigheter – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen koordinerar sina framtida avgiftshöjningar och genomför gemensamma, samlade konsekvensanalyser av förslag till höjningar.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm