Utsläpp från sjötransporter

REMISSYTTRANDE

2017-06-12

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar till Miljö- och energidepartementet om Kompletterande bestämmelser till EU-förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter.

Näringslivets Transportråd föreslår att all tillsyn blir skattefinansierad. Det ska inte vara någon skillnad i finansieringen på svensk eller internationell flagg

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm