Ändrade farledsavgifter

REMISSYTTRANDE

2018-06-27

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2019. Se bifogad fil.

Näringslivets Transportråd framför sammanfattningsvis följande:

• NTR ställer sig bakom valet av miljöparametrar och den föreslagna viktningen av dessa. Dock bör viktningen löpande följas upp och utvärderas. 

• NTR är fortsatt skeptiska till att Sjöfartsverkets avgiftsmodell kommer att leda till önskad miljöstyrning, eftersom miljöincitamentet är begränsat.

• NTR föreslår att Sjöfartsverkets utrymme för miljöincitament ökas genom anslagsfinansiering av isbrytningen.

• NTR menar att det krävs positiva ekonomiska incitament för att få varuägare att i större utsträckning välja sjöfrakt framför landtransport. Exempelvis ett mer långsiktigt ECO-bonussystem.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm