Beskattning av tung lastbilstrafik

REMISSYTTRANDE

2018-04-09

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik". Se bifogad fil. 

Näringslivets Transportråd anser att de ofullständiga förslagen i promemorian från Finansdepartementet inte kan ligga till grund för en inriktningsproposition eller ett inriktningsbeslut av riksdagen om en avståndsbaserad vägslitageskatt. Flera nyckelfrågor i sammanhanget behandlas heller inte i promemorian som skattesatser, tidsplan eller en konkret specificering av de vägar som avses bli föremål för beskattning. Det saknas en samlad konsekvensanalys av effekterna för näringslivets konkurrenskraft av en avståndsbaserad vägslitageskatt. Näringslivets Transportråd föreslår att regeringen tillsätter en allsidigt sammansatt utredning om framtida skatter och avgifter på transporter. Den bör ta ett samlat grepp på skatter och avgifter på transporter och särskilt beakta hur skatter och avgifter på vägtransporter adderar till tidigare kostnadsökningar.

 

 

 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm