Kombinerade transporter

REMISSYTTRANDE

2018-02-08

Näringslivets Transportråd har på remiss från Näringsdepartementet fått Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet och lämnar remissyttrande i bifogad fil.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm