Sjöfartsverkets förslag till farleds- och lotsavgifter 2020

REMISSYTTRANDE

2019-08-23

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter respektive lotsavgifter på remiss.

NTR avstyrker förslagen om höjning av farledsavgifter och lotsavgifter, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägarna.
NTR anser att de remitterade förslagen om höjda farledsavgifter respektive lotsavgifter 2020, indexreglering av farledsavgiften och tidigare genomförda avgiftshöjningar och kostnadshöjande åtgärder inte går ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart. 
NTR menar att det krävs positiva ekonomiska incitament och andra styrmedel för att få varuägare att i större utsträckning välja sjöfrakt framför landtransport. Ett steg i den riktningen skulle vara att införa en breddad ekobonus för omlastning av gods till sjöfart och järnväg som även transportköpare ska kunna ta del av.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm