Tillträde till Rotterdam-reglerna

REMISSYTTRANDE

2019-02-11

Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Justitiedepartementet över utredningen ”Tillträde till Rotterdamreglerna. Betänkande av 2016 års sjölagsutredning”.

Rotterdamreglerna är en modernisering av gällande internationella regelverk. Näringslivets Transportråd tillstyrker utredningens förslag. Avsikten med Rotterdamreglerna som är en FN-konvention är att skapa en modern och enhetlig reglering av internationella godstransporter till sjöss. Konventionen reglerar samtliga typer av sjötransportavtal med undantag för avtal om befraktning av fartyg eller del av ett fartyg.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm