Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2022

REMISSYTTRANDE

2021-09-29

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter, lotsavgifter respektive taxa för isbrytning på beställning på remiss.

NTR avstyrker förslagen om höjning av farledsavgifter inklusive miljöincitament och lotsavgifter samt taxan för isbrytning på beställning, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägarna.

NTR anser att de remitterade förslagen om höjda farledsavgifter respektive lotsavgifter 2022 samt taxan för isbrytning på beställning och tidigare genomförda avgiftshöjningar och kostnadshöjande åtgärder inte går ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart.

NTR vill se en ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverkets verksamhet. Regeringen bör finansiera isbrytningen, både drift och investeringar i nya isbrytare, fullt ut med anslagsmedel som ett första större steg mot ökad anslagsfinansiering.

NTR menar att de upprepade tillskotten till Sjöfartsverket endast är ytterligare bevis på att Sjöfartsverkets finansieringsmodell, och verksamhetsformen som affärsverk, har stora brister och behöver ses över för att skapa långsiktighet i branschen.

NTR menar att det krävs positiva ekonomiska incitament och andra styrmedel för att få varuägare att i större utsträckning välja sjöfrakt framför landtransport. Ett steg i den riktningen är en breddad ekobonus för omlastning av gods till sjöfart och järnväg som även transportköpare ska kunna ta del av och som regeringen nu föreslår ska införas 2022.

NTR anser vidare att Sjöfartsverket ska ta vara på möjligheterna med teknikutveckling för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och flytta över mer gods till sjövägen.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm