Stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

REMISSYTTRANDE

2021-10-12

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

NTR välkomnar initiativet till stöd för regionala elektrifieringspiloter men menar samtidigt att det finns ett par aspekter som promemorian missar. NTR anser att stödets omfattning är för begränsat och de regionala projekten sannolikt behöver söka stöd på tre olika håll, vilket medför en risk för att det blir svårare att ha ett helhetsperspektiv. NTR menar att det föreslagna upplägget med separata stödsystem riskerar att försena och komplicera de piloter som är en viktig nyckel till att kunna elektrifiera transportsektorn i den takt som är nödvändig för att uppnå klimatmålen.

Vidare anser NTR att regeringen bör överväga en hög stödnivå, om det skulle möjliggöra en elektrifiering av transportsektorn i den takt som är nödvändig för att uppnå klimatmålen. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att stödet hinner komma marknaden till del.

En stor utmaning är att det finns tillräckligt med kapacitet i de lokala elnäten. NTR välkomnar därför förslaget att elnätsförstärkning kan ingå i stödets omfattning.

Avslutningsvis, långsiktighet i politiska beslut och stabila förutsättningar är nödvändiga för att godstransportköpare ska våga investera i nya logistikupplägg och ställa om sina transporter.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm