Utfasningsutredningens betänkande

REMISSYTTRANDE

2021-09-06

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Utfasningsutredningens betänkande.

NTR framför sammanfattningsvis följande synpunkter över förslagen i betänkandet:

  • Näringslivets Transportråd instämmer i att omställningen till fossilfria transporter måste påskyndas och att en snabb utfasning av fossila drivmedel är önskvärd.
  • Näringslivets Transportråd instämmer i att utfasningen av fossila drivmedel behöver ske hållbart och kostnadseffektivt. Detta är nödvändigt för att transportsektorn ska fortsätta att tillgodose tillgänglighet och konkurrenskraft för företag i hela landet.
  • Näringslivets Transportråd anser att det är svårt att utifrån analyserna i utredningen avgöra om valet av utfasningsår 2040 är realistiskt för godstransporter.
  • Näringslivets Transportråd efterfrågar en konkret handlingsplan för utfasning och en samlad analys av vilka kostnader den skulle medföra näringslivet.
  • Näringslivets Transportråd önskar ett större fokus på åtgärder som skapar förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle istället för att utvecklingen i huvudsak drivs på genom kraftigt höjda transportkostnader.
  • Näringslivets Transportråd efterlyser en konsekvensanalys av effekterna på konkurrenskraften för industrin och handeln i Sverige.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm