Skrivelse om ERTMS till Trafikutskottet

Näringslivets Transportråd föreslår i en skrivelse som bifogas att Trafikutskottet anordnar en offentlig utfrågning kring fortsatt införande av ERTMS i Sverige med belysning av frågor kring teknik, ekonomi, funktionalitet, tidsplan och aktuella planer i andra länder i Norden och Europa. Näringslivets Transportråd föreslår att samma uppläggning tillämpas som görs i andra offentliga utfrågningar som Trafikutskottet anordnar i olika aktuella trafikfrågor.

Vid Riksdagens beslut om regeringens infrastrukturproposition gjordes ett tillkännagivande om att: ”Regeringen bör verka för att införandet av det EU-gemensamma signalsystemet för tåg ERTMS sker samordnat med Sveriges grannländer och i nära samråd med branschaktörerna samt med beaktande av järnvägens totala funktionssätt”. 

Trafikutskottet skriver även i betänkandet att: ”Utskottet avser också att följa utvecklingen mycket noga i denna fråga”. 

Näringslivets Transportråd anser det vara angeläget att Trafikutskottets skrivningar konkretiseras i form av olika aktiviteter för att ge utskottets ledamöter möjlighet att ”följa utvecklingen mycket noga” vad gäller det fortsatta införandet av ERTMS i Sverige. Kostnaden för införandet är av Trafikverket beräknad till 30 miljarder i prisnivå 2012.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm